Badania

W trakcie wyprawy zostaną przeprowadzone badania dla wiodących ośrodków naukowych w Polsce:

 Medycyna

 • pionierskie badania medyczne nad fizjologią człowieka w ekstremalnych warunkach
  • wysokość > 4 000 m n.p.m. (docelowo > 6 000 m n.p.m.)
  • ciśnienie ok. 400 hPa (ok. 40% ciśnienia normalnego)
  • temperatura < -25° C
 •  pierwsze tego typu doświadczenia na świecie przeprowadzone zarówno nad, jak i pod wodą!

Badania z zakresu medycyny obejmują następujące zagadnienia:

 1. Fizjologia układów krążenia i oddechowego – badanie wpływu wysokości i stopnia aklimatyzacji na funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego.
 2. Układ autonomiczny – badanie wpływu pobytu na wysokościach powyżej 4 000 m n.p.m. na układ autonomiczny.
 3. Jakość snu na wysokości – badanie wpływu wysokości i stopnia aklimatyzacji na jakość snu.
 4. Zmiana parametrów krwi – badanie wpływu pobytu na wysokości powyżej 4 000 m n.p.m. na zmianę parametrów krwi obwodowej.
 5. Badania wydolnościowe – wpływ przebywania na wysokościach 4 000-7 000 m n.p.m. na wydolność ludzkiego organizmu.
 6. Badania psychologiczne – badanie wpływu wysokości na funkcje poznawcze – pamięć, zdolność planowania, uczenia się, czas reakcji oraz na funkcje przestrzenne.

METODYKA BADAŃ

1. Badania przed wyprawą:

 • badania antropometryczne wraz z zawartością tkanki tłuszczowej
 • częstość rytmu serca, ciśnienie tętnicze, saturacja krwi tętniczej, częstość oddechów na minutę
 • echokardiografia
 • ocena układu autonomicznego w badaniu EKG met. Holtera
 • ocena wydolności organizmu (ergospirometria)
 • spirometria z próbą rozkurczową
 • badania laboratoryjne: morfologia, Na, K, Fe, ferrytyna, TIBC, AlAT, AspAT, mocznik, kreatynina, glukoza, lipidogram, ukł. krzepnięcia, bad. ogólne moczu
 • ocena funkcji poznawczych – pamięci, zdolności planowania, uczenia się, czasu reakcji oraz funkcji przestrzennych przy pomocy standardowych metod psychologicznych dostosowanych do badania w trudnych warunkach wysokogórskich

2. Badania podczas wyprawy (wysokość 4.000 – 7.000 m n.p.m)

 • Ocena funkcji poznawczych – pamięci, zdolności planowania, uczenia się, czasu reakcji oraz funkcji przestrzennych przy pomocy standardowych metod psychologicznych dostosowanych do badania w trudnych warunkach wysokogórskich
 • Codzienne rejestracje EKG met. Holtera
 • Ocena częstości rytmu serca, ciśnienie tętnicze, saturacja krwi tętniczej, częstość oddechów na minutę (2x dziennie)
 • Ocena parametrów krwi – hemoglobina i hematokryt (1x dziennie), glukoza, kwas mlekowy (2x dziennie)
 • Ocena moczu (1x dziennie)
 • Ocena  stopnia aklimatyzacji  (AMS Lake Luise Score)
 • Ocena jakości snu (skala bezsenności)
 • Zbieranie danych na temat wysokości zdobytej i czasu wysiłku danego dnia, ilość godzin snu, ilości wypitych płynów, częstość i objętość diurezy
 • Ocena częstości rytmu serca podczas nurkowania w najwyższym zbiorniku wodnym świata wraz z oceną EKG, ciśnienia i saturacji krwi tętniczej przed i po nurkowaniu

 3. Badania po zakończeniu wyprawy

 •  badania antropometryczne wraz z zawartością tkanki tłuszczowej
 • częstość rytmu serca, ciśnienie tętnicze, saturacja krwi tętniczej, częstość oddechów na minutę
 • echokardiografia
 • ocena układu autonomicznego w badaniu EKG met. Holtera
 • ocena wydolności organizmu (ergospirometria)
 • spirometria z próbą rozkurczową
 • badania laboratoryjne: morfologia, Na, K, Fe, ferrytyna, TIBC, AlAT, AspAT, mocznik, kreatynina, glukoza, lipidogram, ukł. krzepnięcia, bad. ogólne moczu
 •  ocena funkcji poznawczych – pamięci, zdolności planowania, uczenia się, czasu reakcji oraz funkcji przestrzennych przy pomocy standardowych metod psychologicznych dostosowanych do badania w trudnych warunkach wysokogórskich

——————————————————————————————————————–

Hydrologia i geomorfologia

Celem badań jest:

A) zrozumienie dynamiki zmian hydrologicznych najwyższego jeziora na świecie. Wysokość, na której znajduje się zbiornik (ok. 6350 m n.p.m.) jest powyżej granicy wiecznego śniegu (5300-5500 m n.p.m.). Istnienie zbiornika wody ciekłej na tej wysokości pozostaje zagadką. Możliwe hipotezy to: 1) zasilanie zbiornika z cieków wodnych powstających podczas topnienia śniegu, śnieżników i pól firnowych, 2) ogrzewanie ciepłem geotermalnym (tzw. „hotspot”) oraz 3) znaczne zasolenie zbiornika, obniżające temperaturę zamarzania.

B) zbadanie form eolicznych (powstających w wyniku działalności wiatru) występujących w okolicach jeziora, a także osadów z brzegu i dna jeziora. Zdjęcia dokonane ze znacznej odległości (brak szczegółowych zdjęć bezpośrednich okolic jeziora) wskazują na występowanie form eolicznych o wys. ok. 0.5-1.0 m oraz rozciągłości 3-5+ metrów.

C) porównanie składu chemicznego wody 3-5 jezior wysokogórskich usytuowanych na wysokościach od 3800 m n.p.m. do 6350 m n.p.m. w rejonie wulkanu Ojos del Salado.

Plan badań został zaplanowany przez i uzgodniony z geomorfologami Instytutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego (dr hab. Ewa Smolska, dr Barbara Woronko oraz dr Piotr Szwarczewski). Zbierzemy próbki wody, śniegu, lodu z powierzchni jeziora a także gleby (regolitu) oraz skał. Dodatkowo planujemy pobrać osady z brzegu jeziora oraz z jego dna. Dokonamy pomiarów rozmiarów jeziora dalmierzem (długość, szerokość) oraz jego głębokości. Zostanie przeprowadzona szczegółowa dokumentacja wideo- i fotograficzna.